Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rD15-11-2022CastellanoExamen de castellano tema 1 Entra : categorías gramaticales y la acentuación
1rC15-11-2022BiologiaAcabar exercici 1 a) i b) del dossier de missió 2
1rC15-11-2022Geografia i Historia:Vídeos de mesopotàmia.
1rC15-11-2022Geografia i Historia:Examen mesopotàmia
2nA15-11-2022CatalàTasca Folkloristes
1rC15-11-2022Matemàtiques:Ej 4-5 fixa geometria
1rC15-11-2022Català:Ejercici 7 pag 25
1rC15-11-2022Geografia i Historia:Fer Papir egipci (Classroom) (No es per dia 15, no hi ha data de entrega de moment es nomes que no me deixa no posar data d'entrega)
1rC14-11-2022CastellanoExamen Castellano
2nA14-11-2022InglesWB pàg20 exercicis 1 i 2
2nA14-11-2022Física i QuímicaActivitats densitats
1rC14-11-2022MúsicaExamen Musica
1rC14-11-2022CastellanoExamen Castellano
1rD14-11-2022MatemàtiquesEntregar el treball d'estadística 2 , fer les activitats al llibre eCasals i acabar la segona part de l'esquema(geometria)
2nC14-11-2022MATEMÂTIQUESExercisis 1 i 2 de la fitxa 2 d'àlgebra
1rC14-11-2022Matemàtiques:Exercicis 4, 5 de la fixa de geometria (Classroom)
1rC14-11-2022CastellanoExamen Castellano
1rC14-11-2022MúsicaExamen Musica: Audicions Canso Notes flauta Altura, durada, intensitat Definicions
2nA14-11-2022AlemànEscribir numeros del 1al 100
2nA14-11-2022HistòriaExamen Ud2
Total: 608
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.