Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nA20-12-2022Física i QuímicaFitxa de los que no fuimos al laboratorio
2nC19-12-2022matesprova estudi tema equacions
1rC19-12-2022CastellanoActividad 5 del documento de actividades de "Adverbios, preposiciones y conjunciones"
2nC19-12-2022matesejercicio 1 de la ficha 5
2nA19-12-2022Matemàtiques Fitxa equacions fins la deu
2nC19-12-2022castellanoExamen de la polisemia, monosemia, pronombres, diftongos, hiatos...
2nA16-12-2022MatematiquesAcabar fitxa mates
2nA16-12-2022Geografia i històriaPreguntes classroom
1rC16-12-2022BiologiaExamen biologia!!!! Serà un formulari de google i només entrarà lo que hem vist al dossier nº1 de la missió 2 (l'aire que trobarem)
1rC15-12-2022Geografia i Historia:Activitats al classroom (Grècia)
1rC15-12-2022Geografia i Historia:Fer els 4 primers conceptes del tema
2nA15-12-2022CastellaExercicios 1,3,4,5 de castellano fitxa classroom
2nA15-12-2022Nadales!!!!A partir de 3ª hora els que no fan música el que fan música es van abans
1rD15-12-2022BiologiaExamen BIO: Tema 2 l'aire que trobarem
2nA14-12-2022MatematiquesFer 12 equacions senzilles i 4 amb parèntesis
1rC14-12-2022CastellanoCopiar tabla de los adverbios (classroom)
2nC14-12-2022castellanoCopiar lista de las preposiciones y hacer hasta el ej. 49 del blink apartado gramàtica
1rC14-12-2022Matemàtiques:Pag 52 ej 22 i 23 llibre digital
2nC13-12-2022catalanText instructiu del classroom i els jeroglífics
1rA13-12-2022Geografia i històriaFer ej. 1 del classroom i corregir les faltes del exàmen
Total: 608
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.