Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nA15-03-2023FISICAFITXA CLASROOM LiVEHORKSHET
2nA15-03-2023CASTELLANOEXAMEN LIBRO EL VALLE DE LOS LOBOS
2nD15-03-2023Castellanocontestar los 3 ejercicios restantes del clasroom
2nD15-03-2023Castellanorevisión cuadernos
1rC15-03-2023Matemàtiques:Exercici 5 problemes de percentatges.
2nC15-03-2023tecnologiaClassroom TF: el meu pont
2nD15-03-2023MatemátiquesExamen matemátiques
2nB14-03-2023Mates Autoavaluació.
1rD14-03-2023MatemàtiquesFer act 5-13 del liveworksheet publicat al classroom
2nC14-03-2023catalandictat 4 català
2nA14-03-2023CASTELLANOKAHOOT EL VALLE DE LOS LOBOS CAP.FINALES
2nD14-03-2023Englishpa. 42 ex 1, 2, 3, 4, 5, and 105, 1, 2, 3
1rB13-03-2023ÀnglesAct 9 del llibre digital
1rB13-03-2023catalaDictat 4
1rB13-03-2023MatesAcabar el ploblema
1rB13-03-2023catalaEstudiar per la presentció de catala
1rB13-03-2023CastellaFer act 3 i 6 del verb
2nB13-03-2023Mates Exercicis 8, 9 i 10.
2nC13-03-2023valoresactividad película
2nD13-03-2023GEOGRAFIA I HISTÒRIAExamen Parte 2 T.6.
Total: 608
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.